Katapultti verkostosto käynnistyi Airo Islandilla

Aika: 2.9.2016

Paikka: Airo Island

Katapultti verkosto on saanut alkuidean Iso-Britannian catapult -ohjelmasta, jonka tarkoituksena on nostaa yritysten teknologiatasoa. Ohjelmaan on käytetty merkittäviä resursseja ja sen tulokset ovat varsin vaikuttavia https://www.catapult.org.uk/

Suomen katapultin keskeinen haaste on toisaalta elinkeinoelämän ja erilaisten laitosten robotisoinnin tukeminen, toisaalta uuden elinkeinoalan ekosysteemin rakentaminen Suomeen. Suomessa on tunnetusti hyvää osaamista raskaiden työkoneiden valmistuksessa, mutta modernin robotiikan hyödyntäminen ja valmistaminen ottaa vielä alkuaskeleita. Kuitenkin maailmalla ala kehittyy voimakkaasti.

Päivän ohjelma koostui eri toimijoiden esittelyistä sekä work-shop osuudesta, jonka veti Sakari Koivunen.

Päivän antina voidaan todeta, että Suomessa on runsaasti tietoa ja osaamista robotiikan eri saroilta. Yhteistyötä, verkottumista ja yhteisiä hankkeita toteuttamalla voidaan saavuttaa paitsi synergiaetuja myös eri hankkeiden tehostumista. Osaamisen kehittäminen, tietoisuuden kasvattaminen, yhä laajemmalle leviävän robotisaation haasteiden kartoittaminen ja uusien ratkaisujen löytäminen.

Tilaisuudessa pohdittiin eri alueiden vahvuuksia, jota kautta syntyy verkoston toiminnalle luontevia kärkiä. Katapultti -verkoston toimijoiden alueiden erityis kärkiä ovat mm: meriteollisuus, teollisuusautomaatio, sote, liikenne, ja moderni robotiikka. Erityisenä huolenaiheena tuli esille PK -yritysten tuen tarve robotisoinnissa. Jatkotyöskentelyssä määritellään tarkemmin eri toimijoiden rooleja ja kutsutaan myös uusia toimijoita mukaan, muun muassa Imatralta ja Jyväskylästä.

Keskustelua jatketaan uuden tapaamisen merkeissä sekä digitaalisella alustalla, joka on avoin kaikille katapultissa mukana oleville ja heidän sidosryhmilleen. Mikko Puputti selvittää mahdollisuutta toteuttaa kyseinen alusta.

Keväällä järjestetään Katapultti kiertue. Kiertueen tarkoitus on lisätä tietoisuutta robotiikan mahdollisuuksista ja herättää vastaamaan robotisaation haasteisiin. Tapahtumia järjestetään eri paikkakunnilla, tavoitteena on 6-8 tilaisuutta. Kiertue on myös mahdollisuus paikallisille yrittäjille tuoda omaa osaamistaan esille ja verkottua alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Kiertueen koordinoinnista ja markkinoinnista vastaa Airo Island yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Osallistujat olivat tyytyväisiä Katapultti tapahtumasta ja erityisesti syntynyttä laajaa ymmärrystä eri puolilla Suomea käynnissä olevista hankkeista pidettiin tarpeellisena. Ammattikorkeakoulut olivat kiinnostuneita järjestämään laajemman ammattikorkeakoulujen tapahtuman, jossa tarkastellaan koulutuksen uusia haasteita.

Katapultti tarvitsee resursseja ja konkretiaa, jotta sen avulla saadaan todellisia tuloksia aikaiseksi. Toimijoiden kannustimia osallistua toimintaan täytyy myös pohtia ja järjestää siten, että jokainen voi toimia riittävästi projektin puitteissa. Projektin pituudeksi kaavailtiin viittä vuotta..

Päivän aikana nousi useita konkreettisia ideoita esille. Yksi niistä on postin kuljetuksen robotisointi Lapissa, mikä olisi erinomainen esimerkki arktisten ja haja-asutusalueiden ongelmien ratkaisusta uudenlaisten robottien avulla. Otsikkoainesta maailmalla!

 

Osallistujat:

Mikko Puputti, Prizztech Oy
Ari Tarkiainen, Karelia ammattikorkeakoulu
Satu-Minna Piiroinen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Antti Kaipainen, Tmi ICT-Milestones
Timo Rainio, Hermia Group
Jorma Tuominen, Vaasan ammattikorkeakoulu
Renaud Champion, euRobotics A.I:S.B.L
Heikki Lahtinen, Yrityssalo Oy
Sakari Koivunen, Turun ammattikorkeakoulu
Reija Viinanen, Tunturi-Lapin Kehitys ry
Jarmo Happonen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Cristina Andersson,, Develor Productions Oy
Antti Eskola, Työ- ja elinkeinoministeriö
Emil Korhonen, MKolme Activate Oy
Jari Tapani, Robokeskus Oy
Henri Tapani, Robokeskus Oy
Hannu Saari, Microteam Oy
Nicholas Andersson, Airo Island ry

 

 

error