Yksi hyteairo kausi on jälleen saavuttamassa huippukohtansa. Kausi on kolmas ja kaikista näkökulmista se kaikkein paras. Hyteairosta voi siis todeta, että se petraa kuin Nikanteri juoksuaan.

Kausi on jo kolmas hyteairon historiassa. Työ alkoi 2016 esiselvityksellä. Kaudella 2017-2018 hahmoteltiin ja käsiteltiin teemoja ja rakennettiin toimenpideohjelma niiden ympärille. Kaudella 2018-2019 teemoihin on haettu sekä lisää ymmärrystä että käytännön ratkaisuja. Samalla on arvioitu meneillään olevaa toimintaa ja hankkeita. Esimerkiksi ”kotien pilotointiympäristöt” osio on jo hyvässä vauhdissa.

Työpajojen yhteydessä on useaan otteeseen kaivattu ripeämpää etenemistä niin hyteairo -ratkaisujen käyttöönotossa kuin alan yritysten kasvussa Suomessa. Työpajassa 28.2.2019 syntyikin liuta suosituksia, jotka esitetään tässä tiivistetysti. Tarkemmat kuvaukset löytyvät raportissa, joka julkaistaan huhtikuun aikana. Makupaloja raportista voi saada jo 26.3.2019 työpajassa, tervetuloa kuulolle ja keskustelemaan!

Suosituksia laadittiin seuraavilta osa-alueilta:

 • Palvelumuotoilu
 • Rahoitus
 • Osaaminen
 • Sote-sektorin tiedonhallinta
 • Edelläkävijämarkkinat

Tärkeät asiat, kuten etiikka on ollut vahvasti mukana keskustelussa ja jo aikaisemmassa julkaisussa, jonka voi lukea Valtioneuvoston julkaisujen sivulta.

Suosituksiin toivotaan palautetta. Mahdolliset muutosehdotukset ovat tervetulleita, pyydän lähettämään allekirjoittaneelle.

Työpajaryhmien suositukset

Palvelumuotoilu

Palveluomuotoilussa tulee lähteä liikkeelle haasteiden ja ratkaisujen törmäyttämisessä tuotteiden yhteiskehittämiseen eri asiakasryhmien kanssa. Käytetään ketterän kehittämisen menetelmiä. Kehittämisessä ja muotoilussa tulisi ottaa huomioon datan ja tiedon jakaminen kaikille toimijoille, kokemusten jakaminen ja osaamisen ja asenteiden kehittäminen kaikissa ympäristöissä.

Rahoitus

Joustavat rahoituskanavat, jotka velvoittavat kumppanuusverkostoitumiseen sekä edellytetään näyttöä ja vaikuttavuuden osoittamista robottien ja tekoälyn käyttöönoton jälkeen kolmen vuoden kuluttua, jolloin toimijaorganisaatio saa viimeisen rahoitusosuuden.

Osaaminen (erityisesti hoitotyön ammattilaiset)

 • Tietoisuutta hyteairo-teknologioista ja niiden käytöstä edelleen lisättävä (osana hoitoammattilaisten koulutusta)
 • Hyteairo-koulutuksen tavoitteena pitää olla tiedon mutta myös luottamuksen lisääminen teknologiaa kohtaan. Luottamuksen lisääminen voi perustua esimerkiksi:
  •  ymmärrykseen terveysteknologian regulaatiosta ja hyväksyntäprosessista
  • tietoon kehitteillä olevista tekoälyn eettisistä standardeista (ainakin IEEE, tiedät varmaan toiminnan)
  • jaettuihin vertaisorganisaatioiden ja -ryhmien kokemuksiin teknologian käytöstä
  • Suomessa tehtyihin tai miksei kansainvälisiinkin vaikuttavuustutkimuksiin
  • omiin käytännön kokemuksiin teknologiasta osana työtä; kokemuksiin että osaa ja hallitsee teknologian käytön ja siitä on hyötyä työssä
 • Koulutuksen tavoitteena saisi olla myös ”hyteairo-lukutaito”: kriittisyys mediassa julkaistuja ylisanoin varustettuja teknologiajuttuja kohtaan. Tähän varmaan tarvitaan ihan perustietoa siitä, millä periaatteilla teknologia toimii ja mihin sillä oikeasti tällä hetkellä kyetään.
 • Koulutuksen ja työelämän yhteistyön tulisi edelleen syventyä, jotta koulutus ei jää irralleen siitä mitä työelämässä tapahtuu.

Sote-sektorin tiedonhallinta

Suosittelemme tiedon tallentamisen kehittämistä pienempien toteutusprojektien kautta pohjautuen yhteiseen, kansalliseen ideaalivisioon. Ideaalivision tulisi olla johtamista tukeva ”majakka”, jota kohti pienempien projektien kautta edetään. Ideaalivisio kuvaisi yhtenäistä tietoarkkitehtuuria ja yhtenäisiä tietomalleja. Jotta ideaalivisio voisi toimia, tulisi se luoda osallistamalla käytännön tason tekijät sekä hyödyntäen palvelumuotoilua. Näin luotu ideaalivisio olisi jalkautettu jo syntyessään.

Ideaalivisiota tulisi hyödyntää kehitysprojekteissa ja kerätä yhteiseen käyttöön (esim. avoindata.fi) parhaita käytäntöjä ”tägeillä”. Kehitysprojektien esimerkkejä ovat lain sote-tiedon toissijaisesta käytöstä malliskenaariot, tai suostumukseen perustuvan my-data infran esimerkit.

Taustalla ajattelutavan korotus:

 • markkinoinnin laajempi ymmärrys, ml. haasteet asiakas-maksaja, omainen-vanhus ja huoltaja-lapsi eroissa.
 • kaiken tiedon ei tarvitse olla eksaktia.

Edelläkävijämarkkinat

 1. Kilpailutukseen osallistuminen pienille toimijoille -> ostaa ratkaisuja ongelmiin, ei tapoja tehdä -> keinotekoiset koko- ja resurssivaatimukset pois.
 2. Investointirahaa, joka on 10v ajalle, ei sidottu kuluihin.
 3. Suunnataan rahaa riski-investointeihin sekä pitkän ajan kehitysprojekteihin.
 4. Voimakas julkinen tuki EU -markkinoille laajentumiselle.

Kiitos kaikille erinomaisesta työstä. Näiden suositusten pohjalta jatketaan raportin laadintaa.

Share
error
Uncategorized