Suomessa yli puolet hoidossa tapahtuvista virheistä on lääkitysvirheitä. Evondos-palvelussa lääkeannostelurobotti ohjaa kotihoidon asiakkaan ottamaan lääkkeen aina oikeaan aikaan ja oikeana annoksena. Palvelu parantaa lääketurvallisuutta ja poistaa lääkevahinkojen mahdollisuuden lähes täysin. Evondos-lääkeannostelurobotti on ollut markkinoilla vuodesta 2014 ja palvelun kautta on annosteltu 2 miljoonaa lääkeannosta. Palvelua käyttävillä kotihoidon asiakkailla lääkehoidon hoitomyöntyvyys on yli 99,4 prosenttia.

Robotti vähentää lääkkeiden ottoa tai jakamista varten tarvittavien kotihoidon käyntien tarvetta. Palvelu myös parantaa lääkkeiden oton täsmällisyyttä, mikä on oleellista esimerkiksi Parkinsonin taudin hoidossa.

Lääkeannostelurobotin käyttöönoton myötä voidaan kotihoidon työtavat järjestää uudelleen. Kiireisten lääkkeenjakokäyntien sijaan on mahdollista vapauttaa aikaa hoitotyöhön ja asiakkaiden kohtaamiseen. Lääkeannostelurobotti helpottaa myös kotihoidon henkilön ja hoitajien työpäivän suunnittelua, kun aikakriittiset lääkkeenjakotehtävät annetaan robotin tehtäväksi.

Oulunkaaren kuntayhtymän Evondos-pilotissa vuonna 2017 keskimääräiseksi kustannushyödyksi arvioitiin noin 570 euroa/asiakas kuukaudessa eli 6 840 euroa vuodessa.

KymSoten kuntayhtymälle tehdyssä laskelmassa Evondos on laskenut Haminan pilottihankkeen ja Haminan kaupungin kotihoidon tietoja hyödyntäen laajan käyttöönoton kustannusvaikutuksiksi varovaisuusperiaatetta noudattaen. Käyttöönoton arvioitiin olevan hyvin perusteltua noin 15 % kotihoidon asiakkaista. Yksi lääkeannostelurobotti vähentäisi kotikäyntien tarvetta keskimäärin 26 käynnillä kuukaudessa. Keskimääräinen nettokustannushyöty olisi 435 euroa kuukaudessa ilman epäsuoria kustannushyötyjä. KymSoten alueella Evondos palvelun käyttöönoton kustannusvaikutus olisi noin 1,3 miljoonaa euroa vuodessa.

Soiten kuntayhtymän pilottiprojektissa tavoitteeksi asetettiin lääkkeenjakokäyntien merkittävä vähentäminen. Pilotin seurauksena kotihoidon 10 asiakkaan 518 käyntiä kuukaudessa muuttui 182 käynniksi eli lääkeannostelurobotin käyttöönoton myötä kotihoidon lääkkeenjakokäyntejä tarvittiin 336 vähemmän kuukaudessa.

Share
error
Uncategorized