YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Artificial Intelligence and Robotics – Airo Island ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on robotiikka- ja keinoälyalan ekosysteemin rakentaminen ja kehittäminen Suomessa sekä robotisaation, siihen liittyvän kehityksen ja kansalaiskeskustelun edistäminen Suomessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja niiden syntymistä sekä toimii hankkeiden alustana, ylläpitää keskustelufoorumia eri kanavissa ja edesauttaa oppimista robotisaatioon liittyen. Yhdistys perustaa ja ylläpitää keskusta uuden robotiikan kehittymistä varten.

3. Jäsenet
Yhdistyksen perustajana olevat oikeushenkilöt ovat yhdistyksen varsinaisia jäseniä.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeushenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Hallituksen esityksestä ja yhdistyksen kokouksen päätöksellä voidaan luonnollinen henkilö kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Varsinaisten jäsenien ero tulee voimaan sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin eroilmoitus annettiin.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai sen mainetta tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4. Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta samoin kuin kannatusjäsenen maksusta päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksut peritään vuosittain.
Jäsenten jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus porrastetaan jäsenten vuotuisen liikevaihdon, tai mikäli sellaista ei ole niin budjetin tulopuolen, mukaan seuraavasti enintään 1 miljoona; yli 1 miljoona, mutta enintään 3 miljoonaa; yli 3 miljoonaa, mutta enintään 30 miljoonaa; yli 30 miljoonaa, mutta enintään 100 miljoonaa; ja yli 100 miljoonaa.
Kannatusjäsenten jäsenmaksusta päättää yhdistyksen kokous. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät suorita jäsenmaksuja.

5. Hallitus ja toiminnanjohtaja
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään (3-7) varsinaista jäsentä sekä enintään kolme (0-3) varajäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta, ellei yhdistyksen kokous ole päättänyt muuta.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä nimittää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolmasosa sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Toiminnanjohtaja hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
Hallituksen apuna voi toimia neuvoa antava ohjausryhmä, johon kuuluvat erikseen kutsutut jäsenten edustajat ja asiantuntijat.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kumpikin yksin.

7. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2015.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille, tai mikäli yhdistyksellä on toiminnantarkastaja niin toiminnantarkastajalle, viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain tilikauden päättymiseen jälkeen hallituksen määräämänä päivänä tammi-kesäkuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Tämän lisäksi on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni kutakin viimeksi vahvistetun jäsenmaksun täyttä 500 euroa kohti. Kukaan ei voi kuitenkaan äänestää enemmällä kuin kymmenesosalla (1/10) kokouksessa edustettuina olevista äänistä.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se kanta, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen olennaisten varojen tai oikeuksien tai olennaisen omaisuuden luovuttamista koskevan päätöksen tekee yhdistyksen kokous. Luovuttamispäätöksen hyväksymistä varten päätöstä tulee kannattaa yli kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse. Kokouskutsussa on mainittava ehdotuksesta yhdistyksen varojen tai oikeuksien tai olennaisen omaisuuden luovuttamisesta.

10. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt ja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.